Krav om politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Narvik Svømmeklubb blir ordningen håndtert på følgende måte

Alle som skal utføre oppgaver for Narvik Svømmeklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder derfor for alle våre trenere, instruktører, assistenter og andre frivillige.

Dette gjøres i samråd med klubbens kontaktperson for politiattester:
Espen Angell Fagermo
E-post: espen@fagermo.se
Telefon: 90 94 69 20

Hvordan søke politiattest:

  1. Svømmeklubbens kontaktperson fyller ut et eget skjema for hver enkelt søker som forteller hvilket formål og hjemmel søknaden gjelder. Dette skjemaet må legges ved (lastes opp) når man søker om politiattest elektronisk.
  2. Selve søknaden leveres av søker, elektronisk på politiets websider
  3. Når søker mottar politiattesten, skal denne fremvises for klubbens kontaktperson, som registrerer at søker har fremvist politiattest.

Politiattesten skal oppbevares av søker, ikke av klubben. Klubbens kontaktperson har taushetsplikt. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.